Kringli ja piruka karp, laguneb kompostis.

Karp 1
280х280х65 mm
Ostukood: PB1

Karp 2
393х143х65 mm
Ostukood: PB2

Karp 3
403х258х65 mm
Ostukood: PB3

Karp 4
500х370х65 mm
Ostukood: PB4