Nr.1 - 12x11,6x7cm
kood: TABBB1

Nr. 2 - 12x12x10cm
kood: TABBB2

Nr.3 - 15x15x8cm
kood: TABBB3

Nr.4 - 20x10x7cm
kood: TABBB4


Kasutuses kui: 
burgerikarp